Search by Cities
Search by Train Number
Departure Date


Hong Kong to Beijing T98

Hong Kong to Beijing West train: Please see the train schedule.

Hong Kong to Beijing West train T98

ARR TIME DEP TIME DAYS NIGHTS STATION FARE(USD)
DELUXE  SOFT  HARD
-- 15:15 0 0 Hong Kong 0 0 0
17:09 18:05 0 0 Guangzhou East N/A N/A N/A
01:07 01:13 1 1 Changsha N/A N/A N/A
04:25 04:37 1 1 Wuchang N/A N/A N/A
09:15 09:21 1 1 Zhengzhou N/A N/A N/A
14:51 - 1 1 Beijing West $270 $220 $150
Travel Date:

Hong Kong & Beijing City Tours


China Train Travel Hot Deals

Beijing-Xian-Train-Tours -- 6 days
   from $690 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Shanghai-Train-Tours -- 6 days
   from $695 USD(per person rate,2 persons' group)
Beijing-Guilin-Train-Tours -- 7 days
   from $890 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Shanghai-Train-Tours -- 8 days
   from $760 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Guilin-Train-Tours -- 10 days
   from $1115 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Guilin-Shanghai-Train-Tours
 -- 13 days  from $1480 USD (per person rate,2 persons' group)
Hot Cities (click to select or enter a city name)
Close
Beijing
Hong Kong
Ulaanbaatar
Moscow
Nanning
Xian
Guangzhou
Chongqing
Datong
Hanoi
Shanghai
Lhasa
Chengdu
Pingyao
Kunming
Suzhou
Nanjing
Yichang
Luoyang
Dali
Hangzhou
Qingdao
Wuhan
Guilin
Lijiang