Search by Cities
Search by Train Number
Departure Date


Shanghai to Hong Kong T99

Shanghai to Hong Kong train:  Please see the train schedule.

Shanghai to Hong Kong train T99

ARR TIME DEP TIME DAYS NIGHTS STATION FARE(USD/ PER PERSON)

DELUXE

CABIN 

SOFT

SLEEPER 

HARD SLEEPER
-- 18:20 0 0 Shanghai 0 0 0
13:01+1 - 1 1 Kowloon $180 $151 $111

Shanghai to Hong Kong Train T99 Operation Dates(2011)

Jan Feb Mar Apr May Jun
odd dates even dates even dates odd dates odd dates even dates
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
even dates odd dates even dates even dates odd dates odd dates
Travel Date:

Shanghai Tours

shanghai tours, shanghai tour, shanghai travel

Hong Kong Tours

hong kong tours, hong kong tour, hong kong travel

Shanghai & Hong Kong City Tours


China Train Travel Hot Deals

Beijing-Xian-Train-Tours -- 6 days
   from $690 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Shanghai-Train-Tours -- 6 days
   from $695 USD(per person rate,2 persons' group)
Beijing-Guilin-Train-Tours -- 7 days
   from $890 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Shanghai-Train-Tours -- 8 days
   from $760 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Guilin-Train-Tours -- 10 days
   from $1115 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Guilin-Shanghai-Train-Tours
 -- 13 days  from $1480 USD (per person rate,2 persons' group)
Hot Cities (click to select or enter a city name)
Close
Beijing
Hong Kong
Ulaanbaatar
Moscow
Nanning
Xian
Guangzhou
Chongqing
Datong
Hanoi
Shanghai
Lhasa
Chengdu
Pingyao
Kunming
Suzhou
Nanjing
Yichang
Luoyang
Dali
Hangzhou
Qingdao
Wuhan
Guilin
Lijiang