Search by Cities
Search by Train Number
Departure Date


Hong Kong to Shanghai T100

Hong Kong to Shanghai train: Please see the train schedule.

Hong Kong to Shanghai train T100

ARR TIME DEP TIME DAYS NIGHTS STATION FARE(USD)
DELUXE  SOFT  HARD
-- 15:15 0 0 Kowloon 0 0 0
10:00 -- 1 1 Shanghai   $151 $111

Hong Kong to Shanghai Train T100 Operation Dates

2015 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun
even dates odd dates odd dates even dates even dates odd dates
2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Oct 2015 Nov 2015 Dec
odd dates even dates odd dates odd dates even dates even dates
Travel Date:

Hong Kong & Shanghai City Tours


China Train Travel Hot Deals

Beijing-Xian-Train-Tours -- 6 days
   from $690 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Shanghai-Train-Tours -- 6 days
   from $695 USD(per person rate,2 persons' group)
Beijing-Guilin-Train-Tours -- 7 days
   from $890 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Shanghai-Train-Tours -- 8 days
   from $760 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Guilin-Train-Tours -- 10 days
   from $1115 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Guilin-Shanghai-Train-Tours
 -- 13 days  from $1480 USD (per person rate,2 persons' group)
Hot Cities (click to select or enter a city name)
Close
Beijing
Hong Kong
Ulaanbaatar
Moscow
Nanning
Xian
Guangzhou
Chongqing
Datong
Hanoi
Shanghai
Lhasa
Chengdu
Pingyao
Kunming
Suzhou
Nanjing
Yichang
Luoyang
Dali
Hangzhou
Qingdao
Wuhan
Guilin
Lijiang