Search China Train

Search by Cities

Search by
Train Number


Departure Date

Urumqi to Alma-Ata train K9795


Urumqi to Alma-Ata train: Every Tuesday and Sunday. Please see the train schedule.

Urumqi to Alma-Ata train K9795

ARR TIME DEP TIME DAYS NIGHTS STATION FARE(USD)
DELUXE  SOFT  HARD
-- 00:21 0 0 Urumqi 0 0 0
08:00 11:00 1 1 Alashankou N/A N/A N/A
08:40 -- 2 2 Alma-Ata N/A $286 $211
Hot Cities (click to select or enter a city name)
Close
Beijing
Hong Kong
Ulaanbaatar
Moscow
Nanning
Xian
Guangzhou
Chongqing
Datong
Hanoi
Shanghai
Lhasa
Chengdu
Pingyao
Kunming
Suzhou
Nanjing
Yichang
Luoyang
Dali
Hangzhou
Qingdao
Wuhan
Guilin
Lijiang